Združenie Utopia vzniklo v roku 2010 s cieľom podporovať, navrhovať a implementovať sociálne inovácie, ktoré vedú k znižovaniu miery sociálnej exklúzie, rozširovaniu demokracie, komunitnému rozvoju a environmentálnej udržateľnosti. Združenie je súčasťou globálneho hnutia OpenData (otvorené dáta), ktoré vytvára a zavádza do praxe nástroje slúžiace na zvyšovanie transparentnosti verejnej správy a zlepšovanie toku informácií medzi verejnou správou a verejnosťou. Utopia dlhodobo podporuje zapájanie občianok a občanov do rozhodovacích procesov vo verejnej správe. Je lídrom v presadzovaní participatívnych rozpočtov na Slovensku a ich zavádzaní do praxe. Rovnako zapája verejnosť do rozhodovania o podobe verejných priestorov v participatívnom plánovaní. Zaoberá sa otázkami zamestnaneckej participácie a demokratickým rozhodovaním na pracovisku, podporuje rozvoj lokálnej družstevnej a solidárnej ekonomiky. Združenie zohľadňuje environmentálne dopady navrhovaných inovácií alebo projektov a realizuje projekty, ktoré napomáhajú rozvoju zdravého životného prostredia. Organizuje vzdelávacie aktivity – konferencie, tvorivé dielne, prednášky a diskusie. Pri svojej činnosti systematicky vzdeláva občanov a občianky zapojených do participatívnych procesov a posilňuje ich občianske povedomie. Pripravuje výskumné projekty alebo sa do nich zapája. Spolupracuje s rôznorodými inštitúciami a partnermi zo Slovenska, krajín Vyšehradskej štvorky a Európskej únie.

-----------------------------------------------------------------------------

KONTAKT:
E-mail: utopia@utopia.sk
FB: https://www.facebook.com/skutopia/ 


-------------------------------------

V roku 2012 združenie Utopia získalo cenu SozialMarie za projekt Participatívny rozpočet pre Slovensko

-------------------------------------