2022
Deliberative Democracy in V4

Cieľom projektu je zmapovať zapájanie verejnosti v krajinách V4 do tvorby verejných politík prostredníctvom deliberatívnych fór alebo online nástrojov. Projekt podporil The International Visegrad Fund.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2023
Empowered Roma Women Combating Discrimination (ROOTS)

Projekt má za cieľ podporiť úsilie rómskych žien združených v Únii rómskych materských centier (URMC) o sebarozvoj a zlepšovanie kvality života v ich vlastných komunitách. Výmena skúseností s partnerskými organizáciami zo Slovenska, Česka a Nórska a jednotlivé projektové aktivity prispejú k ďalšiemu rozvoju kapacít URMC. Aktivistky získajú nové zručnosti, ktoré im napomôžu pri každodennom zápase s viacnásobnou diskrimináciou a sociálnym, či politickým vylúčením a ich dôsledkami. Projekt podporilo Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov a je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2024
Hard Times Soft Skills

Projekt nadväzuje na úspešnú spoluprácu viacerých organizácií pri rozvíjaní sociálnej a solidárnej ekonomiky a spolupráce medzi je rozličnými akérmi v strednej Európe a za jej hranicami. Odpovedá na potrebu konkrétnych podnikov, iniciatív a sietí, ktoré pri svojom rozvoji musia zvládnuť demokratické vnútormné procesy a nehierarchické riadenie, či deľbu práce a vyhnúť sa neproduktívnym konfliktom, stagnácii a vyhoreniu svojich členiek a členov. Projekt podporila Európska únia v rámci programu Erasmus+.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2021
Restart You Life and Thrive - Innovative Models for Sustainable Local Living

Projekt umožnil výmenu skúseností medzi rozličnými organizáciami, ktoré sú súčasťou sociálnej a solidárnej ekonomiky (SSE) v krajinách V4. Rozvíjanie lokálnej udržateľnej ekonomiky a posilňovanie spolupráce v regióne na základe hodnôt SSE je jednou z možných odpovedí na prebiehajúce krízy, ktorým ľudstvo čelí. Projekt podporil The International Visegrad Fund.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2021
Building up Social and Solidarity Economy

Cieľom projektu bolo podporiť šírenie iniciatív solidárnej ekonomiky a prispieť k rozvíjaniu praktických zručností, ktoré sú pri ich zakladaní, či prevádzke potrebné. Partnerské organizácie vytvoria neformálne vzdelávacie programy a vzdelávacie materiály, ktoré sa venujú rozličným aspektom solidárnej ekonomiky. Projekt podporila Európska únia v rámci programu Erasmus+.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2019
From Social Marginalisation to Social Empowerment - Roma women in struggle to combat povery and inequality

Zámerom projektu bolo mapovanie rozličných grassrootových aktivít rómskych žien vo vylúčených alebo vylúčením ohrozených komunitách, ktoré sú odpoveďou na chudobu, sociálnu depriváciu, či rodovo podmienené násilie. Mnohé z nich sa spontánne a neformálne začali venovať sociálnej práci a komunitnému organizovaniu a dlhé roky sa snažia o emancipáciu rómskych žien, no nielen ich. Projekt podporila Rosa Luxemburg Stiftung.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2019
Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta

Projekt sa realizoval ako jedna z pilotných schém participatívnej tvorby verejných politík v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Združenie Utopia v spolupráci s mestom Hlohovec vytvorilo návrh podoby participatívneho rozpočtu v meste a otestovalo ho v pilotnom ročníku. Združenie sa podieľalo aj na vytvorení štandardov pre procesy participatívneho plánovania a zverejňovania otvorených dát v Hlohovci. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2018
Participatory Budgeting for Sustainable Development of V4 Capital Cities

Cieľom projektu bolo porovnať participatívne rozpočty v hlavných mestách krajín V4 a pokúsiť sa zodpovedať na otázku, ako by mohli rozvíjať participatívne mechanizmy a rozšíriť počty zapojených obyvateliek a obyvateľov. Výsledkom projektu je okrem iného prípadová štúdia participatívneho rozpočtu v mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Projekt podporil The International Visegrad Fund

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017
Ekonomika ako priestor spolupráce

Cieľom projektu bolo prispieť k lepšej informovanosti o sociálnej a solidárnej ekonomike a hodnotách, ktoré sú s ňou spojené. V rámci projektu prebehla séria diskusií hľadajúch odpovede na otázky, ako prispieť k vytvoreniu inkluzívnejšieho ekonomického modelu než je ten prevládajúci a nahradiť súčasný disciplinačný diskurz o ekonomike emancipačným. Projekt podporila Rosa Luxemburg Stiftung.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015
Making Cities Resilient: Chance for Urban Areas in the Central European Countries

Projekt bol zameraný na výmenu skúseností medzi partnermi z Vyšehradskej štvorky a identifikovanie najlepšej praxe pri vytváraní odolných miest. Sledované skúsenosti sa týkajú širokého spektra aktivít, ktoré prispievajú k ozdraveniu mestského životného prostredia a posilneniu jeho udržateľnosti – od výchovy k environmentálne zodpovednému nakupovaniu, cez alternatívne systémy distribúcie potravín, mestské komunitné záhradky, ochranu mestskej zelene až po zapájanie obyvateľstva do rozhodovanía o podobe mesta. Projekt podporil The International Visegrad Fund.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2021
Participatívny rozpočet Bratislava – Nové Mesto

V spolupráci s miestnym úradom Bratislava – Nové Mesto bol spustený participatívny rozpočet mestskej časti. Zároveň na úrade vznikla Kancelária pre participáciu verejnosti, ktorá organizuje zapájanie verejnosti do rozhodovania o prostriedkoch z rozpočtu alebo o verejných priestoroch. Riadi procesy participatívneho rozpočtovania a participatívneho plánovania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 – 2015
Participatory Budgeting – Different Perspective of Civic Participation Procedures Among V4 Countries

Hlavným zámerom projektu bolo prispieť k posilneniu demokratických postupov na úrovni miestnych samospráv krajín Vyšehradskej štvorky a umožniť lepšie pochopenie základných podmienok pre ich realizáciu. Výsledkom je aj zborník prípadových štúdií participatívneho rozpočtu v 4 mestách. Projekt podporil The International Visegrad Fund.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014
Participatívny rozpočet v Banskej Bystrici

V spolupráci s mestom a so združením Via Altera bol spustený participatívny rozpočet v Banskej Bystrici. Utopia pomohla s navrhnutím procesu a organizáciou pilotného ročníku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-2015
Implementácia Mapy zločinu

Tím Utopie (OpenData.sk) implementoval Mapu zločinu. Mapa zločinu je Open Source aplikácia na zobrazovanie mapy zločinnosti a nehodovosti v SR. Aplikácia občanom umožní získať prehľad o situácii v ich širšom okolí na základe údajov od polície ale aj prehľad v ich bezprostrednom susedstve vďaka crowd-sourcingu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-2015
Inclusive Local Economies Through Cooperatives Development

Projekt mapoval situáciu v družstevníctve a sociálnej ekonomike vo Vyšehradských krajinách, slúžil na výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe a spustenie služieb, ktoré budú podporovať rozvíjanie lokálnej kooperatívnej a solidárnej ekonomiky. Zvláštnu pozornosť venoval zamestnaneckej participácii na rozhodovaní, jej rôznym formám a výsledkom. Projekt podporil The International Visegrad Fund.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-2015
Open Data Node

Tím Utopie (OpenData.sk) prispel k vývoju platformy pre správu a publikovanie otvorených údajov Open Data Node (ODN) a COMSODE metodológie zverejňovania otvorených údajov. Táto platforma spolu s metodológiou pomáha rôznym druhom subjektov a užívateľov v manažmente údajov, špecificky napríklad verejným inštitúciám pri zverejňovaní tzv. otvorených údajov. ODN je určený primárne pre štátne inštitúcie, slúži na uľahčenie toku informácií medzi inštitúciou a občanmi ale aj medzi inštitúciami navzájom, umožňuje im ľahké automatizované a opakovateľné publikovanie údajov.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2013
Participatívne mlyny

Utopia v spolupráci s riaditeľom Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra a študentskou samosprávou spustila projekt Participatívne mlyny, ktorý umožnil zapojenie študentiek a študentov do rozhodovania o využití prostriedkov z rozpočtu internátov v Mylnskej doline v Bratislave. Združenie spolupracovalo na realizácii 2 ročníkov PR.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2013
Participatívny rozpočet v Ružomberku

V spolupráci so združením Tvorivý rozvoj a mestom Ružomberok bol spustený participatívny rozpočet v Ružomberku. Utopia pomohla s nastavením procesov, prípravou pilotného ročníka a neskôr v prípade potreby poskytovala konzultácie pri realizácii PR.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2013
Participatívny rozpočet pre Bratislavu

V spolupráci s primátorom Bratislavy Milanom Ftáčnikom prebehol test mechanizmov participatívneho rozpočtu a na základe jeho výsledkov na konci roku mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie, podľa ktorého mohol na Slovensku po prvýkrát začať regulérny ročník participatívneho rozpočtu. Utopia spolupracovala s mestom Bratislava počas 3 regulérnych ročníkov PR. V prámci procesu vznikla Koordinačná rada (KOOR), v ktorej mali zastúpenie občianky a občania, expertky a experti z Utopie a zástupcovia magristrátu. V budove YMCA v Bratislave vzniklo Komunitné centrum generácií, ktoré bolo otvoreným priestorom pre prácu participatívnych komunít a realizáciu občianskych aktivít.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011-2012
Participatívny rozpočet pre Slovensko

Projekt pomohol zaviesť participatívny rozpočet v Bratislave, vytvoriť jeho základné štruktúry, spracovať metodiku pre proces a šíriť myšlienku aj v ďalších slovenských mestách. Súčasťou projektu boli vzdelávacie aktivity a séria prednášok a workshopov pre verejnosť. Projekt podporila Friedrich Ebert Stiftung.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011
Vytváranie participatívnych komunít a mechanizmov participatívneho rozhodovania ako forma aktivizácie mladých ľudí

Projekt mal za cieľ zapojiť mládež do participácie na rozhodovaní v začínajúcich procesoch participatívneho rozpočtovania vo vysokoškolskom meste Ľ. Štúra v Mlynskej doline v Bratislave a v Ružomberku. Vzdelávacie aktivity a organizovanie mládeže prispeli k spusteniu participatívnych rozpočtov v Mlynskej doline a v Ružomberku. Projekt podporila nadácia Intenda.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------