Utopia sa dlhodobo zaoberá podporou a rozvojom solidárnych foriem ekonomiky. Členky a členovia združenia sa podielali na mapovaní situácie družstevníctva v krajinách V4, organizácii viacerých konferencií a workshopov, či príprave vzdelávacích programov. Združenie spolupracuje s európskou sieťou organizácií sociálnej a solidárnej ekonomiky RIPESS a ďalšími organizáciami zo Slovenska alebo zahraničia.

-----------------------------------------------------------------------------

Významnú časť svetovej a európskej ekonomiky tvoria organizácie sociálnej a solidárnej ekonomiky (SSE), ktoré nevznikli za účelom maximalizácie zisku, či výnosnosti pre investorov, ale s cieľom vytvoriť priestor pre rozvíjanie spolupráce a solidarity. Medzi organizácie SSE patria družstvá, vzájomné poisťovne, neziskové organizácie, nadácie, svojpomocné skupiny, siete pre spravodlivý obchod (Fair Trade), komunitné organizácie, sociálne podniky a podobne. V Európskej únii pracuje v sociálnej ekonomike asi 11 miliónov ľudí, členiek a členov v rôznych typoch podnikov sociálnej ekonomiky je ale omnoho viac – podľa odhadov asi 160 miliónov. Netreba zabúdať ani na to, že mnohé organizácie SSE a ich ekonomické aktivity nie sú formalizované. SSE je spojená s rozvíjaním aktívneho občianstva a posilňovaním politických kompetencií a schopnosti ľudí formulovať svoje záujmy prostredníctvom kultivovania demokratickej diskusie. Rozličné formy solidárnej ekonomiky vytvárajú podmienky pre účasť žien, etnických menšín alebo rôznych sociálne znevýhodnených skupín na ekonomických a sociálnopolitických aktivitách a tým podporujú hodnoty rodovej rovnosti a nediskriminácie. Hovorí sa o nich aj ako o „škole demokracie“: sú demokraticky organizované a umožňujú ľuďom podieľať sa rovnou mierou na rozhodovaní, riadení a ich kontrole. Výsledky mnohých dlhodobých výskumov rôznych typov organizácií ukazujú, že ľudia, ktorí majú možnosť demokraticky rozhodovať o svojej práci a vzťahoch na pracovisku, sú spokojnejší než tí, ktorí sa musia podriadiť odcudzenému, autoritárskemu spôsobu riadenia.

-----------------------------------------------------------------------------

V rokoch 2019 - 2021 bola Utopia súčasťou projektu Building up Social and Solidarity Economy, v rámci ktorého vznikli vdelávacie programy a materiály o rozličných formách a aspektoch SSE.