Experti a expertky združenia Utopia nadizajnovali a facilitovali viacero procesov participatívneho plánovania verejných priestorov, medzi iným plánovanie parčíku v areáli Novej Cvernovky v Bratislave, či plánovanie budúcej podoby areálu Slovenskej akadémie vied na bratislavskej Patrónke. Desiatky plánovaní zrealizovali v spolupráci so samosprávami: navrhli proces, pomáhali pri zapájaní obyvateľtva a podieľali sa na príprave realizácie výstupov a aj na ich samotnej realizácii.    

-----------------------------------------------------------------------------

Východiskovým predpokladom participatívneho plánovania je názor, že dobre informovaní občania môžu v participatívnych procesoch (spolu)rozhodovať zodpovedne aj v „expertných“ otázkach a vo vhodných podmienkach sú schopní a ochotní dosahovať konsenzus za účelom verejného blaha. Podmienkou je dôveryhodný, komplexný a spravodlivý proces, ktorý nie je len formálnou iniciatívou na potvrdenie zámerov samosprávy alebo súkromného investora, ale reálnym budovaním (odborných) kapacít verejnosti a delegovaním rozhodovacej moci do rúk občanov. Úspešné participatívne procesy napomáhajú formovaniu občianskej spoločnosti a prehlbovaniu jej účasti na správe vecí verejných, neúspešné naopak prehlbujú nedôveru vo verejné inštitúcie a frustráciu obyvateľstva. Participatívne plánovanie môže byť izolovaným jednorázovým procesom spojeným s konkrétnou časťou mesta, či investičnou akciou. V ideálnom prípade by ale malo ísť o kontinuálny multilóg premenlivého počtu zainteresovaných aktérok a aktérov vo veci správy, údržby, obnovy a tvorby miesta/mesta.

-----------------------------------------------------------------------------

V roku 2020 združenie Utopia vydalo brožúru, v ktorej sú zhrnuté skúsenosti členiek a členov s procesmi participatívneho plánovania.